Sign in

DART- Senkron/Asenkron İşlemler

DART- Senkron/Asenkron İşlemler

void main(){
siparisHazirla();
}
siparisHazirla(){
return Future.delayed(Duration(seconds:4),()=>"Siparisiniz alindi");
}

Bu kodları hızlıca inceleyelim.

void main(){
siparisVer();
}
siparisVer(){
var siparisDurumu=siparisHazirla();
print("Siparis Durumu: $siparisDurumu");
}
siparisHazirla(){
return Future.delayed(Duration(seconds:4),()=>"Siparisiniz alindi");
}

Hemen burada ne yaptığımızı kodlarımızı nasıl güncellediğimizi açıklayalım.

Gelelim bu hatayı düzeltmeye.

void main() {
print(siparisVer());
}
Future<String>siparisVer() async {
var siparisDurumu= await siparisHazirla();
return "SİPARİS DURUMU: $siparisDurumu";
}
Future<String>siparisHazirla(){
return Future.delayed(Duration(seconds:4),()=>"SİPARİSİNİZ HAZIRLANIYOR");
}

Neler yaptık bakalım;

Future<void> main()async {
print(await siparisVer());
}
Future<String>siparisVer() async {
var siparisDurumu= await siparisHazirla();
return "SİPARİS DURUMU: $siparisDurumu";
}
Future<String>siparisHazirla(){
return Future.delayed(Duration(seconds:4),()=>"SİPARİSİNİZ HAZIRLANIYOR");
}

Bilgisayar Programıcısı-AÖF Yönetim Bilişim Sistemleri/DART&FLUTTER

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store