Flutter Basit Form Uygulaması

1.Yeni bir proje oluşturalım.

import 'package:flutter/material.dart';void main() => runApp(MyApp());
class MyApp extends StatelessWidget {
@override
Widget build(BuildContext context) {
return MaterialApp(
title: 'Material App',
home: Scaffold(
appBar: AppBar(
title: Text('Material App Bar'),
),
body: Center(
child: Column(
children: [
],
),
),
),
);
}
}

2.Key için değişken oluşturalım.


Angular Rouiting Örneği

Angular Rouiting

Routing İşlemleri

  • Öncelikle bu işlem için ben yeni…

Uygulama Oluşturun.

  • Main.dart dosyamızda ki tüm içeriği sildik ve bomboş bir ekran ile baş başa kaldık.
  • Eklememiz gereken ilk yapı…

DART-Üst Düzey Fonksiyonlar

WHERE


DART- Senkron/Asenkron İşlemler

void main(){
siparisHazirla();
}
siparisHazirla(){
return Future.delayed(Duration(seconds:4),()=>"Siparisiniz alindi");
}

Anonim Fonksiyon Nedir?

//DART DİLİNDE NORMAL FONKSİYON
void main(){
AdiOlanFonksiyon();
}
var AdiOlanFonskiyon(){
print("BEN ADI OLAN BİR FONKSİYONUM");
}
//DART DİLİNDE ANONİM FONKSİYON
void main(){
}(){print("BEN ADI OLMAYAN FONKSİYONUM");}

ANONİM FONKSİYONLAR NASIL ÇALIŞTIRILIR?

void main(){
BanaFonksiyonAta();
}
var BanaFonksiyonAta =…

AbdullahTaş

Bilgisayar Programıcısı-AÖF Yönetim Bilişim Sistemleri/DART&FLUTTER

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store