Flutter Basit Form Uygulaması

1.Yeni bir proje oluşturalım.

Angular Rouiting Örneği

Angular Rouiting

Uygulama Oluşturun.

DART-Üst Düzey Fonksiyonlar

DART- Senkron/Asenkron İşlemler

Anonim Fonksiyon Nedir?

//DART DİLİNDE NORMAL FONKSİYON
void main(){
AdiOlanFonksiyon();
}
var AdiOlanFonskiyon(){
print("BEN ADI OLAN BİR FONKSİYONUM");
}
//DART DİLİNDE ANONİM FONKSİYON
void main(){
}(){print("BEN ADI OLMAYAN FONKSİYONUM");}

AbdullahTaş

Bilgisayar Programıcısı-AÖF Yönetim Bilişim Sistemleri/DART&FLUTTER

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store